October,2017

Member Schedule
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
1
Casey Mil-3
2
171002 SHRED
17049
3
171003 SHRED
17050
4
171004 SHRED
17051
5
Flower Moye's Rowing Seminar
171005 SHRED
17052
6
15023
7
171007 SHRED
CFN Saturday...
89
171009 SHRED
17053
Alex S
10
171010 SHRED
17054
11
17055
171011 SHRED
12
171012 SHRED
17056
13
17056
Christi
14
14060 SHRED/...
1516
14183 RX
14018 SHRED
TODAY

14167 RX
15150/SHRED
18

Patti
19
20
21
2223
24
25
26

Rogan-1
27

Martha
Zack-3
28
29
Christi-1
Paul-1
30
31
Nov 1

David
Nov 2
Nov 3
Nov 4

Bo-2